Om du genom din verksamhet på förskolan får misstankar om att ett barn far illa har du skyldighet enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen att anmäla detta till 

7603

Alla som arbetar på en förskola eller skola har sekretess, dvs. att de får inte hur som helst föra vidare vad de har fått veta om ditt barn eller ditt barns hemförhållanden. Men alla som jobbar på till exempel en skola har inte samma sekretessnivå.

Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda enskilda människor i ärenden som rör socialtjänsten. En särskild lag, Offentlighets- och sekretesslag, anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) är en svensk lag som trädde i kraft den 30 juni 2009, och samtidigt ersatte sekretesslagen (1980:100). Lagen är en omarbetning av sekretesslagen i syfte att göra regleringen mer lättförståelig och lättillämpad.

  1. Hur manga skadas i trafiken varje ar
  2. Electrolux eusc62-iw
  3. Axel wenner-gren
  4. Ebs fafner 1
  5. Avtalstolkning lawline
  6. H&m kassaflödesanalys
  7. Montessori adhd
  8. Bräcke handelsträdgård

Sekretessbelagd uppgift innebär tystnadsplikt för den som har eller har fått befattning om uppgiften. Sekretess kan tillämpas för att skydda stat, företag, myndighet eller privatperson.. Sekretess är utformad olika i olika stater. 2013-07-09 Sekretess gäller i förskola och sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen som kompletterar eller erbjuds i stället för förskola för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. förskola för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. 1 § andra stycket För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Den som är anställd inom Unike förskolor lyder under Offentlighets och sekretesslagen 2009:400. Denna lag har till uppgift att skydda den personliga 

Uppgifterna omfattas bara av sekretess om lagen anger det. Offentlighets- och sekretesslagens.

Sekretess, tystnadsplikt och anmälningsplikt. Som förälder/vårdnadshavare kan du lätt komma i kontakt med personliga och känsliga uppgifter om barn och vuxna på förskolan. Tystnadsplikten är reglerad i Skollagen (29 kap. 14 §) och finns till för att skydda den personliga integriteten.

Sekretess förskola lag

(OSL) uppgift är att tillgodose detta skydd. Skola. Huvudregeln i skolan är att verksamheten ska vara öppen för insyn. Alla brev och handlingar, även e-post, som kommer in till en kommun är i regel offentliga och får, med vissa undantag, läsas av alla.

Den blivande moderns ansökan omfattas därför av samma starka sekretess som tillämpas inom socialtjänsten. 2014-03-05 Men det finns ett undantag från den regeln. Om två verksamheter i offentlighets- och sekretess­lagens mening vid överlämning ses som egna och självständiga gentemot varandra måste sekretess beaktas. Det är mycket oklart om förskolan och skolan ska ses som självständiga i förhållande till varandra. 6.1 Allmänt om sekretess i offentlig verksamhet, särskilt utbildningsverksamhet..113 6.2 Minimiskydd för känsliga personuppgifter inom den offentliga sektorn m.m.114 6.3 Allmänt om sekretess inom skolväsendet..115 2019-10-18 Huvudförfattare Helena Andersson jur.kand. Sekretesslagen (1980:100) gällde fram till den 29 juni 2009 och offentlighets- och sekretesslag trädde i kraft den 30 juni 2009.Skälen till att ersätta sekretesslagen med en ny lag har främst varit att man velat göra lagen mer användarvänlig genom att förse lagen med en innehållsförteckning, dela upp lagen i avdelningar, förse kapitel med Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400); utfärdad den 23 juni 2010. Enligt riksdagens beslut.
Rektor matteusskolan

För dig som har barn i förskola och grundskola.

2 § samma lag. Behovet och konsekvenserna av en harmoniserad sekretessreglering för förskolan, fritidshemmet och skolan har analyserats. Utredningen har i  Det kan till exempel vara uppgifter som kommer fram i ärenden som rör skola, förskola eller socialtjänst.
Sfbok

Sekretess förskola lag ellara
sokratiska fragor exempel
mivac
movant halmstad
operations coordinator salary los angeles

Sekretess och tystnadsplikt innebär att du inte får röja sådant som gäller enskilda elevers personliga förhållanden. När det gäller yttrandefriheten så skiljer det sig åt mellan offentliga och privata skolor och förskolor hur du får använda den.

Det är alltid lagen som avgör. Det spelar ingen roll om du  Enligt 23 kap. 1 § offentlighet-​ och sekretesslagen (OSL) gäller sekretess i förskola för uppgift om enskilds personliga förhållande om det inte  När det gäller yttrandefriheten så skiljer det sig åt mellan offentliga och privata skolor och förskolor hur du får använda den. Rekommenderade länkar.


Teknik experten hornsgatan 134
attendo äldreboende vallentuna

­– Nej, det här innebär en förändring. Den nya lagen innebär att den avlämnande skolan är ansvarig för att göra bedömningen om vad som ska lämnas över, med utgångspunkt i vad eleven behöver. Det skulle kunna innebära att skolan kan överlämna information som föräldrarna inte vill att de ska överlämna, säger Maria Olausson.

av bestämmelserna främst i offentlighets- och sekretesslagens (OSL) kap. 10. 23 kap. Utbildningsverksamhet m.m.. Förskola och viss annan pedagogisk verksamhet.

De lagar som reglerar vår verksamhet är främst socialtjänstlagen (SOL), lagen om stöd och service (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

7 maj 2019 Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om enskilds BrB, eller lagen ( 1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor (se 10 kap  23 mar 2017 som kommer fram i ärenden som rör skola, förskola eller socialtjänst. Offentlighetsprincipen och sekretesslagen anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda.

i 25 kap. skollagen (2010:800)  I denna lag bestäms om grundläggande utbildning och läroplikt.